Behavioral Endocrinology Laboratory

Dr. Rafaela Takeshita studies the hormonal correlates of behavior and evolution in nonhuman primates. Please follow this link to enter The Takeshita Laboratory